۲۸ روز شکرگزاری، روز چهاردهم

شکرگزاری در شروع
روری خارق العاده داشته باش…

برای حس اعجاز و دیدن آن می توانی قبل از آغاز روز بابت تمام روز خدا را شاکر باشی. برای داشتن روز خارق العاده صرفاً برنامه کاری امروزت را مرور کن و عبارت معجزه اسای خدایا شکرت را قبل از هرکاری که بخواهی آغاز کنی بر زبان بیاور این تمرین وقت کمی میگیرد اما نتیجه اش مبهوت کننده است.
شاکر بودن از پیش روز تورا از طریق قوانین جذب خارق العاده میکند.

برای درک بهتر روزهایی رو بیاد آور که عبوس و بدخلق از خواب بیدار می شوی اوضاع یکی پس از دیگری خراب می شود و درپایان روز شکایت میکنی و تصور می کنی این اتفاقها تصادفی بوده.

امروز هر برنامه ای که داری , مسافرت, جلسه, صرف نهار, تماس تلفنی, نظافت و….. قبل از شروع بگو خدایا شکرت, از این طریق روزت را شگفت انگیز آغاز کن, وقتی تو از پیش بابت امروزت شاکر باشی مشکلات و دردسر محو خواهد شد.

خانم راندا در کتابش اشاره میکند وقتی این تمرین را انجام داده تصادفا زمانیکه برای صرف نهار با دوستانش بیرون می روند براحتی جای پارک گیر می آورد و…

منظور این است حتما نباید کوهی جا به جا شود، کوچکترین مسایل که تورا خشنود کند یا به عبارتی عصبانی نشوی یعنی آن لحظه خارق العاده بوده.

حواست باشد برنامه ات را در همین لحظه برای کل روزت مرور کنی و برای هرکدام شکرگزاری کنی و تصور کن امروز تمام شده و همه چیز بر وفق مراد بوده .

تا جایی که دوست داری میتوانی در این زمینه اغراق کنی