۲۸ روز شکرگزاری، روز بیست و دوم

درست مقابل چشمانت

در آغاز تمرین از تو خواسته بودم ده آرزویت را بنویسی، آماده کردی؟

آن را بردار و مقابل چشمانت بگیر تک تک جملات و خواسته هایت را بخوان و یک دقیقه برای هر كدام وقت بزار و تصویر آنچه که دوست داری را به گونه ای که انگار به وقوع پیوسته و به خواسته ات رسیدی در ذهنت مجسم کن، تا جایی که می توانی حال و هوای شکرگزاری را احساس کن…

اگر می خواهی سریع به خواسته هایت برسی تاکید میکنم از امروز به بعد خواسته هایت را داخل کیف بگذاری و هرجا می روی با خود ببری، هرموقعیتی پیدا کردی آن را بیرون بیاوری و این تمرین را انجام دهی، وقتی هر کدام را دریافت كردي از لیست خط بزنی و یکی دیگر جایگزین آن کنی، و چه خوب که مثل خانم راندا برن بعد از دریافت هرکدام از شدت شادی چشمانت پر از اشک شود…
تمرین را برای امروز دست کم در دو موقعیت انجام بده…