۲۸ روز شکرگزاری، روز بیستم

اعجاز قلب

شاید تاکنون متوجه شده باشی که هدف از تمرینات شکرگزاری احساس کردن آن تا جایی است که می توانی، سرانجام بعد از هر تمرین به مدت طولانی، تو بصورت خودکار عمیقا آن را در قلبت حس میکنی، تمرین امروز طوری تنظیم شده است که بگونه ای قدرتمند عمق حس شکرگزاریت را زیاد میکند…

آن هم از طریق تمرکز ذهنی بر قلب…

تحقیقات ثابت کرده که با تمرکز بر قلب وقتی حال و هوای شکرگزاری را احساس میکنی فوری آهنگ ضربان قلب به مراتب یکنواخت تر و متوازن تر میشود که حاصل آن بهبود عمده در دستگاه ایمنی و قلب است. امتحانش برای بار اول یک مقدار دشوار است و تمرین می خواهد.

تمرین

برای تمرین اعجاز قلب باید حواست را متوجه ناحیه قلب کنی، چشمانت را ببند گوشه ای دنج و آرام بنشین و زمانی که ذهنت بر قلب متمرکز است، بطور ذهنی عبارت اعجاز آمیز خدایا شکرت را بگو، بعد از چندبار انجام تمرین حتی نیاز نداری چشمانت را ببندی، اگرچه بستن چشم بهتر است، حتی بهتر است دست راستت را روی قلبت بگذاری تا ذهنت متمرکز شود سپس بگو خدایا شکرت، بعنوان بخشی از تمرین فهرست ده تایی ات را بردار و اعجاز قلب را بر روی آرزوهایت تمرین کن، خواسته هایت را یکی یکی مرور کن و به پایان هرکدام رسیدی چشمانت را ببند و دستت را روی قلب بگذار چند ثانیه ای روی قلب متمرکز شو سپس خدارا سپاس بگو.

این تمرین را هر وقت و هر روزی که بخواهی می توانی برای آرزوهایت تکرار کنی، چون رسیدنش را تسریع می کند، حتی استفاده این تمرین یکی دوبار در روز هم تاثیر زیادی در شادی و اعجاز زندگیت دارد.
هدف از شکرگزاری صرفا عمق بخشیدن به احساس است، چون هرچه احساس عمیق تر باشد وفور نعمت بیشتر خواهد شد. نشانه های موفقیت در تمرین امروز حس مور مور یا نوسانی از لذت در سراسر بدن و اطراف قلبت است، چشمانت پر از اشک می شود، و یا موهای بدنت راست می شود، اما بدون استثنا تو عمق شادی و آرامشی را که قبلا هرگز حس نکرده ای احساس میکنی…

دوستانتون رو هم دعا کنید